Υπόθεση C-220/20: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Ufficio del Giudice di Pace di Lanciano (Ιταλία) στις 28 Μαΐου 2020 — XX κατά OO