Legal study on retail establishment through the 28 Member States