Υπόθεση T-54/16: Προσφυγή της 5ης Φεβρουαρίου 2016 — Netguru κατά EUIPO (NETGURU)