Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3637/83 της Επιτροπής της 20ής Δεκεμβρίου 1983 περί του καθεστώτος εισαγωγής στη Γαλλία ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής Ρουμανίας