Povzetek Sklepa Komisije z dne 17. septembra 2019 o združljivosti koncentracije z notranjim trgom in delovanjem Sporazuma EGP (Zadeva M.8870 – E.ON/Innogy) (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 6530) (Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno) 2020/C 379/07