Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9030 — IFM/FCC/Aqualia) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)