Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.4969 — DZ Equity Partner/Welle Holding/PAIDI Moebel) — Дело кандидат за опростена процедура Текст от значение за ЕИП