Решение за изпълнение (ЕС) 2016/168 на Комисията от 5 февруари 2016 година за изменение на приложенията към Решение 2003/467/ЕО за установяване на статут на официално свободни от туберкулоза, бруцелоза и ензоотична левкоза по говедата на някои държави членки и региони на държави членки по отношение на стадата говеда (нотифицирано под номер С(2016) 602) (Текст от значение за ЕИП)