Konsulärt skydd för unionsmedborgare utomlands * Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 oktober 2012 om förslaget till rådets direktiv om konsulärt skydd för unionsmedborgare utomlands (COM(2011)0881 – C7-0017/2012 – 2011/0432(CNS))