Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/1791 του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την υπογραφή και τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας όσον αφορά το καθεστώς της στρατιωτικής εκπαιδευτικής αποστολής ΚΠΑΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (EUTM RCA)