Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1362/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Ptujski lük (CHOG)]