Zaak T-214/17: Arrest van het Gerecht van 29 november 2018 — Out of the blue/EUIPO — Dubois en MFunds USA (FUNNY BANDS) [„Uniemerk — Nietigheidsprocedure — Uniewoordmerk FUNNY BANDS — Absolute weigeringsgronden — Artikel 7, lid 1, onder b) en c), en artikel 52, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder b) en c), en artikel 59, lid 1, onder a), van verordening (EU) 2017/1001]”]