Vec T-507/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. januára 2016 – Slovinsko/Komisia „Štátna pomoc — Výroba výrobkov pre voľný čas — Podpora na reštrukturalizáciu — Rozhodnutie, ktorým sa táto pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďuje sa jej vrátenie — Povinnosť uviesť odôvodnenie — Pripísateľnosť štátu — Kritérium súkromného investora“