Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/82 z dnia 19 stycznia 2016 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Asparago di Cantello (ChOG)]