Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/82 της Επιτροπής, της 19ης Ιανουαρίου 2016, για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Asparago di Cantello (ΠΓΕ)]