Zaak C-266/18: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 3 april 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Okręgowy w Poznaniu — Polen) — Aqua Med sp. z o.o./Irena Skóra (Prejudiciële verwijzing — Consumentenbescherming — Richtlijn 93/13/EEG — Oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten — Artikel 1, lid 2 — Werkingssfeer van de richtlijn — Beding dat territoriale bevoegdheid toekent aan de volgens de algemene regels aangewezen rechter — Artikel 6, lid 1 — Ambtshalve toetsing van het oneerlijke karakter — Artikel 7, lid 1 — Verplichtingen en bevoegdheden van de nationale rechter)