Дело C-266/18: Решение на Съда (първи състав) от 3 април 2019 г. (преюдициално запитване от Sąd Okręgowy w Poznaniu — Полша) — Aqua Med sp. z o.o./Irena Skóra (Преюдициално запитване — Защита на потребителите — Директива 93/13/ЕИО — Неравноправни клаузи в потребителските договори — Член 1, параграф 2 — Приложно поле на директивата — Клауза, която предоставя териториална компетентност на съд, определен съгласно общи правила — Член 6, параграф 1 — Служебен контрол на неравноправния характер — Член 7, параграф 1 — Задължения и правомощия на националния съд)