Rådets direktiv 88/183/EEG av den 22 mars 1988 om ändring av direktiv 76/116/EEG såvitt avser flytande gödselmedel