Rådets beslut (EU) 2016/2039 av den 15 november 2016 om antagande av rådets ståndpunkt om förslag till ändringsbudget nr 6 för Europeiska unionen för budgetåret 2016 som åtföljer förslaget om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för Tyskland