KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2206/95, annettu 18 päivänä syyskuuta 1995, CN-koodiin 1001 90 99 kuuluvia tuotteita koskevista tuen ennakkovahvistuksen sisältävistä tuontilupahakemuksista