Υπόθεση T-182/16: Προσφυγή της 22ας Απριλίου 2016 – L’Oréal κατά EUIPO – Guinot (MASTER DUO)