1999/755/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 12ης Νοεμβρίου 1999, για το διορισμό τακτικού μέλους από την Ισπανία της Επιτροπής των Περιφερειών