Domstolens dom af 22. juni 1999 i sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH mod Klijsen Handel BV (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landgericht München I) («Direktiv 89/104/EØF - varemærkeret - risiko for forveksling - lydlig lighed»)