Věc C-620/20 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 19. listopadu 2020 International Management Group (IMG) proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 9. září 2020 ve věci T-381/15 RENV, IMG v. Komise