Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2193 van de Commissie van 17 december 2019 tot vaststelling van voorschriften voor de berekening, de verificatie en de verslaglegging van gegevens en tot vaststelling van verslagleggingsmodellen voor de toepassing van Richtlijn 2012/19/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 8995) (Voor de EER relevante tekst)