Ετήσια επικαιροποίηση του 2019 στις αποδοχές και τις συντάξεις των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στους διορθωτικούς συντελεστές που εφαρμόζονται σε αυτές2019/C 420/05