Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/15 af 7. januar 2016 om godkendelse af den tidligere jugoslaviske republik Makedoniens program for bekæmpelse af salmonella hos æglæggende høner og om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne om den tidligere jugoslaviske republik Makedonien i listen over tredjelande, hvorfra konsumæg kan importeres til Unionen (EØS-relevant tekst)