Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването, от името на Европейския съюз, на протокол за изменение на Спогодбата за международни случайни превози на пътници, извършвани с автобуси (спогодбата Интербус), с което се предоставя възможността за присъединяване на Кралство Мароко