Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9855 — Onex/Independant Clinical Services) (Text s významom pre EHP) 2020/C 250/02