Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9855 — Onex/Independant Clinical Services) (текст от значение за ЕИП) 2020/C 250/02