Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2619/98 της Επιτροπής της 4ης Δεκεμβρίου 1998 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/98 για τους ειδικούς όρους χορηγήσεως ενισχύσεων στην ιδιωτική αποθεματοποίηση στον τομέα του χοιρείου κρέατος