Становище на Европейския икономически и социален комитет относно възможно преструктуриране на общата селскостопанска политика (Проучвателно становище)