Ψήφισμα (ΕΕ) 2018/1356 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 18ης Απριλίου 2018, με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2016