Окончателен доклад на служителя по изслушването — Дело AT.40428 — Guess