Διορθωτικό της κοινής θέσης (ΕΚ) αριθ. 60/98, της 5ης Οκτωβρίου 1998, που καθορίστηκε από το Συμβούλιο για την έκδοση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση ειδικού πλαισίου συνδρομής για παραδοσιακούς προμηθευτές μπανανών ΑΚΕ (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 364 της 25ης Νοεμβρίου 1998)