1999/519/ΕΚ: Σύσταη του Συμβουλίου 12ης Ιουλίου 1999, περί του περιοριομού της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0 Hz - 300 GHz)