Komission asetus (EY) N:o 915/2007, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2007 , toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 622/2003 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)