Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1232, 11. september 2018, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 1354/2011 Norrast ja Uus-Meremaalt pärit lamba- ja kitseliha liidu tariifikvootide osas