Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1232 της Επιτροπής, της 11ης Σεπτεμβρίου 2018, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1354/2011 όσον αφορά τις ενωσιακές δασμολογικές ποσοστώσεις για το αιγοπρόβειο κρέας καταγωγής Νορβηγίας και Νέας Ζηλανδίας