Υπόθεση T-277/13: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 9ης Ιουνίου 2016 — Marquis Energy κατά Συμβουλίου (Ντάμπινγκ — Eισαγωγές βιοαιθανόλης καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών — Οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ — Προσφυγή ακυρώσεως — Άμεσος επηρεασμός — Παραδεκτό — Δασμός αντιντάμπινγκ σε εθνική κλίμακα — Ατομική μεταχείριση — Δειγματοληψία)