Υπόθεση C-28/12: Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 28ης Απριλίου 2015 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Προσφυγή ακυρώσεως — Διεθνείς μεικτές συμφωνίες — Απόφαση σχετικά με την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή τέτοιου είδους συμφωνιών — Απόφαση του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών εντός του Συμβουλίου — Αυτοτέλεια της έννομης τάξεως της Ένωσης — Συμμετοχή των κρατών μελών στη διαδικασία και την απόφαση που προβλέπει το άρθρο 218 ΣΛΕΕ — Κανόνες ψηφοφορίας εντός του Συμβουλίου)