Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9834 – IRPC/JPP/Mytex) (Text s významom pre EHP) 2020/C 218/02