Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.9834 — IRPC/JPP/Mytex) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 218/02