Директива на Съвета от 16 октомври 1978 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно облегалките за глава на седалките на моторните превозни средства (78/932/ЕИО)