2009/792/EG,Euratom: Rådets beslut av den 29 oktober 2009 om utnämning av den ställföreträdande generalsekreteraren för Europeiska unionens råd för perioden 1 november 2009 – 31 december 2009