2009/792/ES,Euratom: Rozhodnutie Rady z  29. októbra 2009 , ktorým sa vymenúva zástupca generálneho tajomníka Rady Európskej únie na obdobie od 1. novembra 2009 do 31. decembra 2009