2009/792/EG,Euratom: Besluit van de Raad van 29 oktober 2009 houdende benoeming van de plaatsvervangend secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie voor de periode van 1 november 2009 tot en met 31 december 2009