2009/792/ЕО, Евратом: Решение на Съвета от 29 октомври 2009 година за назначаване на заместник генерален секретар на Съвета на Европейския съюз за периода от 1 ноември 2009 г. до 31 декември 2009 г.