Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2016/2392 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2016, για τον διορισμό ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου