Πληροφορίες που κοινοποίησαν τα κράτη της ΕΖΕΣ όσον αφορά κρατικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν σύμφωνα με τον νόμο που αναφέρεται στο σημείο 1 στοιχείο ι) του παραρτήματος XV της συμφωνίας ΕΟΧ [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία)]